تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی

به استناد مجوز صورتجلسه شماره ۱۹۳  مورخ ۹۸/۰۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ، شهرداری شریفیه در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط که تایید صلاحیت شده اند واگذار نماید :

دیدگاهتان را بنویسید