تاریخ : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پیاده روسازی کف پوش بتنی معابر سطح شهر شریفیه

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پیاده روسازی کف پوش بتنی معابر سطح
شهر شریفیه

اسناد مناقصه عمومی 

 

دیدگاهتان را بنویسید