تاریخ : پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداري شريفيه در جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۰۴ مورد تصويب اعضاي محترم شوراي شهر قرار گرفت.

تعرفه ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید