شرح وظایف مسئول انفورماتیک

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
جمع آوری، بررسی و تدوین نیازهای حوزه های مختلف منطقه در ارتباط باسخت افزار ونرم افزار.
توزیع امکانات و نظارت بر استفاده بهینه از تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری.
برنامه ریزی برای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری.
بررسی نیازهای آموزشی در ارتباط با رایانه و ارائه پیشنهاد برای برگزاری دوره های آموزشی به مسئول مافوق.
نصب نرم افزار های مورد نیاز و آموزش کاربران برای استفاده.
برنامه ریزی، نظارت و بروز رسانی اطلاعات سایت اینترنتی منطقه.
راهبری نرم افزارهای شهرداری الکترونیک در منطقه.
پیگیری و نظارت بر امور شبکه و ارتباطات در منطقه.
نظارت بر نگهداری اتاق سرور در منطقه.
اقدام در خصوص تهیه نسخه پشتیبان کلیه نرم افزارهای موجود در منطقه ( از جمله دبیرخانه، نوسازی، حسابداری، شهرداری الکترونیک و … ) بصورت روزانه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.