احداث پارک های محله ای در راستای توزیع عادلانه خدمات شهری