بوستان یاس
( مساحت ۲ هکتار )
صرفه جویی : ۲۴ % زیر قیمت فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی