ساختمان اداری شهرداری و شورای اسلامی ”
مساحت اعیان۲۴۰۰ مترمربع در دو طبقه
مساحت عرصه ۷۵۰۰ مترمربع
میزان صرفه جویی : ۳۱/۲% زیر قیمت فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی