شهرداری شریفیه در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.