کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان قزوین ، تجلی ۸ سال ایثار و مقاومت