دومین جلسه پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه نشینی) به میزبانی شهرداری شریفیه برگزار شد.