به استناد مجوز شماره ۲۰۴۶ مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ شورای اسلامی شهر ، شهرداری شریفیه در نظر دارد پروژه رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز را با شرایط مندرج در آگهی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.