آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

به استناد مجوز صورتجلسه شماره ۱۴۷ مصوبه ۴۳۷ مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ شورای اسلامی شهر ، شهرداری شریفیه در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط که تایید صلاحیت شده اند واگذار نماید :