آگهی مزایده عمومی(یک مرحله ای)

۱) زمین

شهرداری شریفیه در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۲۰۵ / ۹۸ / ۵ / ص مورخ  ۳۰ / ۰۹ / ۹۸  شورای اسلامی شهر شریفیه ، نسبت به فروش ۲۷ قطعه زمین جمعا به مساحت ۴۵۲۱ متر مربع واقع در اراضی ۱۱ هکتاری(باغ اربابی) اقدام نماید.

شرایط مزایده :

۱-        محل دریافت اسناد مزایده : امور مالی شهرداری

۲-       مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ  ۱۰ / ۱۱ / ۹۸  تا پایان وقت اداری  مورخ ۱۷ /۱۱ /۹۸

۳-       مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ ۲۷ /۱۱ /۹۸

۴-       در صورتیکه برندگان اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان ضبط خواهد شد .

۵- اسناد مالکیت اراضی مورد مزایده در فرایند انجام توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز می باشد و هزینه انتقال سند بر عهده خریدار است.

۶- اراضی مورد مزایده قدر السهم شهرداری حاصل از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به استناد توافق نامه شماره  ت / ۲۶ / ۱۷۰۵ / ۸۷ مورخ ۲۷ / ۰۸ / ۱۳۸۷ و صورتجلسه تفکیک شماره الف / ص / ۲۶ / ۸۳۱۸ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ از اراضی متعلق به سازمان اموال و املاک کوثر (بنیاد شهید) است.

۷-       سایر شرایط در اسناد مزایده  مندرج میباشد .

۸-       هزینه درج آگهی  و کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد .

۹-       شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.

۱۰-       هزینه خرید هر یک از  اسناد مزایده مبلغ ۰۰۰ / ۳۰۰ ریال می باشد .(مسترد نمی گردد)

۱۱- شرایط فروش زمین ها بصورت نقدی می باشد .

۲) ماشین آلات