شهرداری شریفیه از ابتدای اعلام خبر شیوع ویروس کرونا با تشکیل ستاد مقابله ، اقدامات مهمی را در سطح شهر به انجام رسانده که این  فعالیت ها همچنان ادامه دارد.