برآمد باد صبح و بوی نوروز   به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال  همایون بادت این روز و همه روز