۱- یادمان شهدای گمنام

۲- یادمان غدیر خم

۳- ساختمان آتش نشانی

۴- روکش آسفالت معابر اصلی شهر

۵- زیرسازی و آسفالت معبر و پارکینگ شهرداری