تبلیغات

آگهی مناقصه عمومی ۹۸٫۱

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به استناد مجوز صورتجلسه شماره ۱۴۷ مصوبه ۴۳۷ مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ شورای اسلامی شهر ، شهرداری شریفیه در نظر دارد پروژه های مشرو...

بایگانی‌های مزایده ها و مناقصه ها | شهرداری شریفیه | وب سایت رسمی شهر شریفیه