احداث پارک های محله ای در راستای توزیع عادلانه خدمات شهری

بوستان مهدیه

مساحت :  ۱۰۵۰ متر مربع

هزینه تملک زمین :  ۱٫۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

هزینه اجرا‌:  ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

پارک بازی کودکان در بوستان مهدیه شهر شریفیه

بازیگاه کودکان بوستان مهدیه

محل گردش و نشمین بوستان مهدیه شهر شریفیه

گردشگاه بوستان مهدیه

بوستان مهدیه در حال ساخت

مراحل ساخت بوستان مهدیه

بوستان ولایت

مساحت :  ۱۲۰۰ متر مربع

هزینه تملک زمین :  ۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

هزینه اجرا‌:  ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

بوستان ولایت

بازیگاه کودکان بوستان ولایت

بوستان نیلوفر

مساحت :  ۱۴۵۰ متر مربع

هزینه تملک زمین :  ۱٫۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

هزینه اجرا‌: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

زمین محل احداث بوستان نیلوفر

مراحل ساخت بوستان نیلوفر

ساخت بازیگاه بوستان نیلوفر

بازیگاه بوستان نیلوفر