کمربند غربی و شرقی تکمیل کننده ی حلقه ارتباطی پیرامونی شهر خواهد بود

بلوار غربی شهر شریفیه

کمربند غربی شهر شریفیه

طول بلوار غربی : ۶۵۰ متر ، اعتبار : ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

قسمتی از بلوار شرقی شهر شریفیه

کمربند شرقی شهر شریفیه

طول بلوار شرقی : ۸۰۰ متر  ، اعتبار : ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

 

نمای دیگری از بلوار شرقی شهر شریفیه

نمای بلوار شرقی شهر شریفیه

 

پل رودخانه شرقی شریفیه

پل بلوار شرقی بر روی مسیل رودخانه