مجموعه ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی

بزرگترین مجموعه ورزش های زورخانه ای و کشتی بعد از مجموعه آستان قدس

مساحت:  ۳۷۰۰ متر مربع

محل تامین اعتبار :  اعتبارات داخلی شهرداری و اعتبارات ملی 

محل ساختمان ورزشگاه باستانی

سایت پلان ورزشگاه باستانی شهر شریفیه