پیاده روسازی و ترمیم جداول در خیابان های شهید چمران،شهید دستغیب،شهید همت،امام خمینی(ره)،بقیه الله

پیاده رو سازی  ۵۰۰۰ متر مربع با اعتبار : ۴،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ترمیم جداول  ۱۰۰۰ متر با اعتبار: ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

پیاده رو سازی خیابانهای شهر شریفیه