تاریخ : شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

آگهي مناقصه عمومي شهرداري شريفيه ۹۷٫۲

شهرداري شريفيه در نظر دارد پروژه هاي مشروحه ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید