تاریخ : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

آگهي مناقصه عمومي شهرداري شريفيه ۹۷٫۲

شهرداري شريفيه در نظر دارد پروژه هاي مشروحه ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید