تاریخ : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آگهی مزایده عمومی (یک مرحله ای)

آگهي مزايده عمومي(يك مرحله اي)

۱) زمین

شهرداري شریفیه در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۲۰۵ / ۹۸ / ۵ / ص مورخ  ۳۰ / ۰۹ / ۹۸  شوراي اسلامي شهر شريفيه ، نسبت به فروش ۲۷ قطعه زمين جمعا به مساحت ۴۵۲۱ متر مربع واقع در اراضی ۱۱ هکتاری(باغ اربابی) اقدام نمايد.

شرايط مزايده :

۱-        محل دريافت اسناد مزايده : امور مالي شهرداري

۲-       مهلت دريافت اسناد مزايده : از تاريخ  ۱۰ / ۱۱ / ۹۸  تا پايان وقت اداري  مورخ ۱۷ /۱۱ /۹۸

۳-       مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ ۲۷ /۱۱ /۹۸

۴-       در صورتيكه برندگان اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان ضبط خواهد شد .

۵- اسناد مالكيت اراضي مورد مزايده در فرايند انجام توسط اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان البرز مي باشد و هزينه انتقال سند بر عهده خريدار است.

۶- اراضي مورد مزايده قدر السهم شهرداري حاصل از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها به استناد توافق نامه شماره  ت / ۲۶ / ۱۷۰۵ / ۸۷ مورخ ۲۷ / ۰۸ / ۱۳۸۷ و صورتجلسه تفكيك شماره الف / ص / ۲۶ / ۸۳۱۸ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ از اراضي متعلق به سازمان اموال و املاك كوثر (بنياد شهيد) است.

۷-       ساير شرايط در اسناد مزايده  مندرج ميباشد .

۸-       هزينه درج آگهي  و كارشناسي به عهده برنده مزايده ميباشد .

۹-       شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار ميباشد.

۱۰-       هزينه خريد هر يك از  اسناد مزايده مبلغ ۰۰۰ / ۳۰۰ ريال مي باشد .(مسترد نمي گردد)

۱۱- شرايط فروش زمين ها بصورت نقدي مي باشد .

۲) ماشین آلات

دیدگاهتان را بنویسید