تاریخ : سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری شریفیه در نظر دارد احداث پارک بانوان شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

دیدگاهتان را بنویسید