تاریخ : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری شریفیه در نظر دارد احداث پارک بانوان شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

دیدگاهتان را بنویسید