تاریخ : سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

بازدید از روند اجرای دیواره حریم ریل راه آهن

در مورخ ۹ آذر ۱۴۰۰ با حضور جناب آقای ولدی مدیرکل راه آهن شمال ۲ کشور ار روند اجرایی دیوارکشی ریل راه در محدوه شهر شریفیه بازدید بعمل آمد

دیدگاهتان را بنویسید