مجوز اشتغال رانندگان در ناوگان عمومی شهرداری شریف آباد

تکمیل فرم درخواست صدور پروانه اشتغال ناوگان (فرم شماره ۳-۶)
تحویل تعهدنامه حسن انجام کار (فرم شماره ۴-۷)
اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات (برابر با اصل شده)
اصل و کپی گواهینامه مرتبط با نوع وسیله نقلیه مورد نظر (برابر با اصل شده)
اصل و کپی کارت ملی (برابر با اصل شده)
اصل و کپی پایان خدمت دائم یا معافیت دائم یا موقت (برابر با اصل شده)
اصل و کپی مدرکی دال بر داشتن سواد خواندن و نوشتن متقاضی
ارائه کارت سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر (نامه از شهرداری)
ارائه پاسخ استعلام عدم سوء پیشینه
ارائه پاسخ استعلام اماکن (اخذ نامه از شهرداری+سایر مدارک و پوشه)
سفته (۱۰۰ میلیون ريال)
عکس ۴*۳ رنگی زمینه سفید جدید (۲ قطعه)
پرداخت هزینه صدور پروانه در واحد درآمد