شرح وظایف رئیس امور مالی

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر کلیه امور اداری، مالی و درآمدی باتوجه به ضوابط تعیین شده واختیارات تفویضی به منطقه.
تنظیم و پیشنه اد بودجه سالانه،اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات موردنیاز جهت طی مراحل تصویب توسط حوزه معاونت برنامه ریزی.
نظارت بر تنظیم اسناد هزینه و همچنین انجام امور مربوط به حسابداری و همچنین توافقنامه املاک مورد مسیری منطقه بر اساس دستور العمل های صادره.
نظارت بر ممیزی املاک واقع در م حدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی بخش درآمد .
حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری، موسسات، ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری.
بررسی نیروی انسانی با توجه به چارت تشکیلاتی و نیروهای بازنشسته و مستعفی و … در جهت جذب و بکار گیری نیروهای جدید از طریق مدیریت امور اداری.
نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفیع، ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی.
نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه های اجرایی و قوانین و مقررات اداری، مالی و درآمدی.
شرکت در جلسات تحول اداری به منظور اجرای خط مشی اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی.
نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به منطقه.
نظارت بر تنظیم کلیه اسناد معاملات و قراردادهای منطقه.
نظارت و کنترل عملیات مربوط به بستن حسابها در پایان دوره مالی.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس مالی

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر انجام کلیه امور مالی با رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری.
انجام تعهدات مالی در حد اعتبارات بودجه مصوب.
کنترل و نظارت در نحوه ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه.
نظارت در تهیه و تنظیم صورت مغایرت های بانکی بصورت ماهیانه و پیگیری لازم در جهت رفع مغایرتها ضمن هماهنگی با مقام مافوق.
پیگیری در رفع موارد ذکر شده در گزارش حسابرس های داخلی و خارجی.
تهیه گزارش های لازم اعم از ترازهای ماهیانه و پایان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
بستن حسابها در پایان سال و نظارت و کنترل امور عملیاتی مربوط به بستن حسابها با هماهنگی مقام مافوق.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف حسابدار (تنظیم اسناد )

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهیه و تظیم اسناد هزینه براساس مدارک مثبته.
تهیه وتنظیم اسناد مربوط به بستن حسابها.
تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی جهت رسیدن به مانده های واقعی.
ثبت و انعکاس حسابها در دفاتر روزنامه، معین و کل.
همکاری با ممیز در رسیدگی به حساب های هزینه و درآمد و سایر پرداختها.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف حسابدار (حقوق و دستمزد، صدور چک و مغایرت بانکی )

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همکاری در انجام عملیات اصلاح حساب ها جهت رسیدن به مانده های واقعی.
اقدام در خصوص تهیه صورت مغایرت بانکی و صورت گردش وجوه نقد و کنترل مانده حسابها طبق دفاتر و بانک و رفع مغایرت ها ضمن هماهنگی با مقام مافوق.
نگهداری کلیه حساب های بانکی واحد مربوط و تنظیم آنها در دفاتر قانونی.
تهیه و تنظیم لیست و کنترل آن با مدارک مثبته پیوست، بخشنامه ها و مصوبات .
کنترل پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر و نگهداری آنها.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف حسابدار ( امور قراردادها و اعتبارات)

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همکاری در تهیه و تنظیم اسناد ومدارک مالی از قبیل اسناد هزینه، اسناد انبار، اسناد درآمد.
کنترل قراردادهای منعقده با شرکت ها و مؤسسات از محل اعتبارات جاری و طرح های عمرانی و همچنین نظارت بر صدور اسناد مربوطه.
کنترل پرداختهای مقطعی به کارکنان شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری برابر قرارداد منعقده.
همکاری در صدور اسناد قرارداد ها و پرداختهای کارکنان غیر شاغل در شهرداری با رعایت قوانین و مقررات از منابع طرح ومنابع جاری.
کنترل کلیه هزینه های بخش خصوصی طرف قرارداد با شهرداری.
همکاری در تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حسابها جهت اصلاح و تهیه گزارش عملکرد.
همکاری در انجام عملیات اصلاح حساب ها جهت رسیدن به مانده های واقعی.
همکاری در تهیه اسناد هزینه برای پرداخت قطعی و غیر قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی.
پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون های معاملات و کمیته فنی و همچنین تهیه اسناد مربوط به مناقصات و مزایده ها.
تأمین اعتبار نمودن کلیه درخواستها و هزینه ها قبل از خرج بر اساس بودجه.
تهیه بودجه، متمم بودجه و تفریق بودجه جهت ارایه به مقام مافوق.
کنترل وجوه برگشتی از محل علی الحسابها، پیش پرداخت ها و اعتبارات اسنادی.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف حسابدار ( ممیزی اسناد )

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
رسیدگی به اسناد هزینه های جاری در چارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
رسیدگی به اسناد هزینه های عمرانی باتوجه به ضمائم و مدارک مثبته و مفاد قرارداد ها درچارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
رسیدگی به لیستهای حقوقی با توجه به قوانین، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به واریز بدهی اشخاص حقیقی وحقوقی و کارپرداز.
رسیدگی به اسناد مربوط به تملکی ها و غرامتی ها.
رسیدگی به اسناد وگزارش تنخواه گردان باتوجه به مدارک و ضمائم پیوست در چارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.
رسیدگی به اسناد درآمدی روزانه.
رسیدگی به اسناد مربوط به استرداد سپرده ها و درآمدها.
رسیدگی به پیش پرداختها، علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی شهرداری.
رسیدگی به مادر سندهای ارسالی از شهرداری مرکزی تا رسیدن به مرحله تأیید نهایی.
همکاری در بستن حسابها و تهیه گزارش های ماهیانه و سالیانه.
اقدام در خصوص اعاده اسناد ناقص با ذکر دلایل مربوطه به مسؤول صدور اسناد جهت رفع مشکل آنها..
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف انباردار و جمعدار اموال

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
اقدام به تحویل گرفتن اموال خریداری شده و تحویل آنها به افراد درخواست کننده پس از صدور قبض انبار.
نگهداری حساب کلیه اموال منقول شهرداری و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر اموال و یا نرم افزارهای مربوطه بر اساس آیین نامه های مصوب .
اقدام لازم در نگهداری و حفظ اموال شهرداری با همکاری واحدهای ذیربط .
جاری نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اتاقها و واحدهای مربوط .
صدور برگه خروج اموال از ساختمان منطقه بر حسب ضرورت با دستور مقام مافوق.
اقدام در طبقه بندی اموال در انبار بر اساس ضوابط موجود .
صورت برداری از اموال فرسوده و غیر قابل استفاده به منظور فروش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضمن هماهنگی با انبار و اموال مرکزی و تحویل یک نسخه از صورت جلسه تحویلی به حسابداری منطقه جهت کسر از حسابهای انتظامی اموال.
انجام الصاق برچسب بر روی اموال شهرداری و ثبت در دفاتر اموال با ذکر شماره و صدور قبض انبار.
اقدام در خصوص انبار گردانی در پایان سال به منظور مشخص نمودن وضعیت اموال موجود در انبار اعم از کسری، اضافی و نهایتاً پیگیری برای حل آنها.
تهیه و تنظیم سیستم کد گذاری جهت دسترسی سریعتر به کالاها و امضاء و مهر بارنامه یا صدور و رسید انبار.
مغایرت گیری با سیستم اموال در راستای یکسان نمودن ثبت و کسر اقلام اموالی و نهایتأ یکسان بودن تعداد اموال در منطقه با سیستم اموال و انبار.
کنترل ایمنی در انبار جهت حفاظت از کالاها و محصولات موجود در انبار.
ثبت و صدور حواله ها و رسیدهای انبار کالا و محصولات.
اسکن نمودن کلیه اسناد مالی منطقه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارپرداز

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
اقدام در تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با عنایت به آیین نامه مالی شهرداری و ضوابط و دستورالعمل های صادره در حد نصاب معاملات.
تهیه کالا و خدمات مورد نیاز در چهار چوب مقررات مالی و دستورالعمل های صادره و تحویل کالا و خدمات به واحد متقاضی از طریق سیستم انبار و اموال و همچنین تنظیم صورت جلسه کمیسیون تحویل.
تحقیق و بررسی لازم در انجام معاملات جزئی با هماهنگی مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری.
اقدام در خصوص اخذ مشخصات کامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قیمت بر روی فاکتور ها.
انجام معاملات متوسط برابر آیین نامه معاملاتی شهرداری و دستورالعمل های مربوطه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.