شرح وظایف مسئول امور اداری

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در مورد پرسنل با همکاری واحد های مربوطه.
ارتباط و ایجاد هماهنگی با گروه تشکیلات و بهبود روشها بمنظور رفع مسایل تشکیلاتی واحد مربوطه و ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام امور.
معرفی کارکنان واجد شرایط برای طی دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگی با مسئول مافوق.
نظارت مستمر به منظور انجام به موقع جهت ارتقاء گروه کارکنان به حوزه مدیریت امور اداری.
نظارت بر امور کارگزینی، دبیرخانه، موتوری، بایگانی، ماشین نویسی و سایر واحد های زیر مجموعه.
پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام لازم در مورد تامین آن با هماهنگی واحد زیربط.
پیشنهاد نیروهای واجد شرایط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق.
پیگیری و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب کارکنان با ارباب رجوع و دیگر همکاران با رعایت قوانین ومقررات اداری.
همکاری در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم.
به روز نگه داشتن سیستم پرسنلی و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم فوق.
ارایه گزارش های پرسنلی در فواصل زمانی معین به مقام مافوق.
نظارت بر مکاتبات اداری بر اساس آیین نامه مکاتبات شهرداری .
پیگیری مسایل رفاهی کارکنان.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.