شرح وظایف مسؤول درآمد

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همکاری های لازم با مدیریت امور درآمد برای تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب استراتژی شهرداری.
برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آیین نامه های ابلاغی از طرف مدیریت امور درآمد.
کنترل قبوض عوارض توزیع شده توسط اداره پست و تایید گزارش عملکرد آنها به مسئول مافوق.
هماهنگی لازم با اداره شهرسازی منطقه در خصوص اجرای دستورالعمل های وصول عوارض.
نظارت و پیگیری بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طریق مراجع ذی صلاح از جمله کمیسیون ماده ۷۷ و …
بروز رسانی اطلاعات و نقشه های حاصل از ممیزی املاک و وصول عوارض نوسازی و صدور اجراییه های لازم جهت مستنکفین از عوارض و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان.
گواهی و تأیید پیش نویس کلیه مجوزهای مرتبط با واحد درآمد.
بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد و انعکاس آن به مدیریت درآمد شهرداری .
انجام کلیه دستورالعمل ها به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۷۷ و ابلاغ آراء به واحدهای صنفی مربوطه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف متصدی درآمد ( آمار و اطلاعات و مغایرت های بانکی، صدور استعلام و ثبت درخواست )

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
ارتباط مستمر با مسؤول باجه بانک مستقر در منطقه به منظور رفع ابهامات احتمالی در فیش ها و صورت حسابهای بانکی.
ثبت آمار و ارسال به موقع اطلاعات درآمدی و رفع مغایرت های آمار هر روز با هماهنگی مسؤول مربوطه در مدیریت امور درآمد.
تهیه پرینت درآمدی هر ماه پس از بسته شدن آمار.
کنترل و اطمینان از واریز وجوه چکهای بین بانکی و قبوض پرداختی به حساب شهرداری.
تکمیل پیش نویس پاسخ استعلام، رهن و نقل و انتقال.
کنترل لازم در رابطه با گواهی های مراجع ذیربط در خصوص موضوع مورد استعلام.
ثبت درخواست ( انتقال مالکیت، سرقفلی، ملکی، رهنی، اجاره ای ) و اخذ مدارک لازم.
کنترل پاسخ استعلام صادر شده قبلی و همخوانی با اسناد مالکیت، میزان مالکیت، پلاک ثبتی و …
پاسخ استعلام، رهن، نقل و انتقال، بانک، اجاره پس از اخذ نظر واحدهای مربوطه.
ثبت درخواست (صدور پروانه، عدم خلاف ،پایانکار، دستور نقشه و …) و اخد مدارک لازم.
اعلام و کنترل سوابق عوارض پرداخت شده (ساختمانی، مشرفیت، تراکم، سهم خدمات و …).
اعلام بدهی موجود در پرونده به مسئولین مربوطه.
تشخیص و تصمیم گیری در خصوص نیاز به بازدید از ملک و همچنین تعیین مأمور و زمان کارشناسی از آن.
انجام مکاتبات مورد نیاز جهت استرداد، تعویض و یا تأخیر در وصول چکها به مراجع ذیربط.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف مأمور وصول درآمد ( وصول عوارض اتومبیل، صدور قبض )

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تشکیل پرونده جهت خودروها موجود در سطح شهر در سیستم رایانه ای.
تعیین میزان بدهی عوارض سالیانه اتومبیل.
صدور کلیه قبوض پرداخت عوارض.
پیگیری اخذ برچسب عوارض اتومبیل از مدیریت درآمد مرکزی جهت تحویل به پرداخت کنندگان عوارض.
صدور برگ مفاصاحساب عوارض سالیانه.
صدور و ثبت برگ درخواست تقسیط پرونده.
تحویل فرم های مربوط به ضامن و وصول آن پس از تکمیل به منظور تشکیل پرونده تقسیطی برابر قوانین و مقررات.
اخذ چکهای متقاضیان تقسیط بدهی و کنترل چکهای اخذ شده با توجه به دستور العمل های موجود.
تشکیل پرونده تقسیطی در سیستم رایانه ای.
ارسال به موقع چکهای تقسیطی به مراجع ذی ربط جهت وصول.
صدور گواهی تقسیط چکهای موجود در پرونده در مراجعات گوناگون متقاضی.
صدور قبض اعلام وصول و درج در سوابق مربوطه.
ارایه گزارش از وضعیت وصول چکها به مسؤول مربوطه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف مسؤول ممیزی و نوسازی

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
هماهنگی با کارشناس GIS جهت بروز رسانی نقشه های محدوده منطقه به منظور استفاده در امور ممیزی.
هماهنگی با کارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاک.
بررسی نحوه توزیع قبوض عوارض سالیانه و کنترل عملکرد دستگاه توزیع کننده قبوض.
هماهنگی با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسی و اصلاح قبوض برگشتی املاک و توزیع مجدد آنها.
هماهنگی با مأمورین وصول جهت بهینه سازی وصول عوارض سالیانه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف مأمور اجرا و ابلاغ

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پیگیری های لازم جهت تعیین بدهی مؤدیان اعم از صنوف، عوارض سالیانه و …
توزیع قبوض و ابلاغیه های بدهی مؤدیان عوارض.
محاسبه کلیه عوارض ساختمانی، نوسازی، صدور پروانه کسب و عوارض سالیانه صنفی و ابلاغ آن به مؤدیان.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.