تاریخ : چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
• همكاري هاي لازم با مديريت امور درآمد براي تهيه برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت در چارچوب استراتژي شهرداري.
• برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آيين نامه هاي ابلاغي از طرف مديريت امور درآمد.
• كنترل قبوض عوارض توزيع شده توسط اداره پست و تاييد گزارش عملكرد آنها به مسئول مافوق.
• هماهنگي لازم با اداره شهرسازي منطقه در خصوص اجراي دستورالعمل هاي وصول عوارض.
• نظارت و پيگيري بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طريق مراجع ذي صلاح از جمله كميسيون ماده ۷۷ و …
• بروز رساني اطلاعات و نقشه هاي حاصل از مميزي املاك و وصول عوارض نوسازي و صدور اجراييه هاي لازم جهت مستنكفين از عوارض و رسيدگي به اعتراضات مؤديان.
• گواهي و تأييد پيش نويس كليه مجوزهاي مرتبط با واحد درآمد.
• بررسي و پيشنهاد منابع جديد عوارض و درآمد و انعكاس آن به مديريت درآمد شهرداري .
• انجام كليه دستورالعمل ها به منظور اجراي طرح تكريم ارباب رجوع.
• شركت در جلسات كميسيون ماده ۷۷ و ابلاغ آراء به واحدهاي صنفي مربوطه.
• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

دیدگاهتان را بنویسید