شرح وظایف واحد فنی و شهرسازی

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر صدور پروانه ساختمانی، پایان کار، گواهی عدم خلاف و …
بررسی و نظارت دقیق بر ضوابط شهرسازی و معماری طبق قوانین و مقررات .
بررسی و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر در منطقه.
کنترل بنای احداث شده توسط مالک با پروانه ساختمانی صادر شده.
نظارت و کنترل در خصوص بازدید از ابنیه در منطقه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس شهرسازی

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
رعایت دقیق ضوابط شهرسازی با توجه به نظریه کار شناس طرح های تفصیلی و گذربندی و کنترل دقیق آن ( از نظر کاربری، ضابطه، ارتفاع، مورد مسیری و … ).
کنترل نقشه های معماری از نظر شهرسازی و نظریه کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی جهت طرح در کمیسیون شهرسازی و معماری و اعلام به کارشناس مسؤول درآمد و همچنین ورود اطلاعات نقشه ها.
بررسی گزارش کارشناسی و تطبیق آن با سوابق پرونده جهت کلیه پاسخ استعلام ها.
تعیین و میزان نوع تخلف به منظور ارجاع به کمیسیون ماده صد.
پاسخ استعلام های ادارات و سایر واحد های تابعه شهرداری.
بررسی و پاسخگویی به موارد تخلفات ارایه از نظر شکایات مجاورین.
بررسی و تعیین کدهای عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراکم، پارکینگ گروهی و … ).
بررسی، پیگیری و اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد و اعلام به کارشناس مسؤول درآمد.
بررسی نقشه ها از نظر شهرسازی در ساختمان های بلند مرتبه و بررسی نقشه های ساختمان های کوتاه مرتبه از نظر معماری، شهرسازی و سازه.
بررسی و اصلاح نقشه های ساختمانی.
پاسخ لازم به درخواست های تعمیرات، تفکیک و …
تنظیم صورت جلسه های لازم شهرسازی و بررسی موردی پروژه ها و مباحث شهرسازی.
تهیه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
کنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعیت بنا، پایان کار و انجام کار.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناسGIS

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
جمع آوری، ویرایش، ذخیر ه سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و توصیفی براساس دستورالعمل های موجود.
کنترل کیفیت کلیه مراحل تولید، ویرایش، آماده سازی، ذخیره سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و توصیفی مطابق دستورالعمل های موجود.
کنترل نقشه های متوسط و بزرگ مقیاس منطقه جهت بهنگام رسانی اطلاعات مکانی محدوده منطقه.
پاسخگویی به نیازهای واحد های ذی ربط منطقه در خصوص سؤالات مکانی، آماری و موضوعی برابر دستور مافوق.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس صدور پروانه ساختمان

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
اقدام لازم در خصوص صدور کلیه پروانه های ساختمانی بر اساس ضوابط مربوطه.
صدور گواهی پایانکار، اصلاح پایانکار، وضعیت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و …
صدور پروانه کسب پس از تأیید واحد های ذی ربط شهرداری.
اقدام در خصوص تهیه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظریه کارشناس شهرسازی و کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی و رییس اداره شهرسازی.
صدور و وصول استعلام ها از ادارات آب، برق، گاز، آتش نشانی، معاونت شهرسازی، فضای سبز و …
اقدام جهت اخذ تعهد نامه ها و استعلام ها جهت صدور پروانه.
مکاتبه با کمیسیون ماده صد.
کنترل انتقال مورد مسیر به نام شهرداری در زمان صدور پروانه.
کنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.
صدور مجوز تخریب و بررسی استعلام های مربوط به نقشه های مهار بندی.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
ایجاد هماهنگی لازم با مشاور در خصوص تهیه طرح های تفصیلی.
بررسی پاسخ استعلام های ارجاعی از مراکز مختلف.
بررسی مغایرت های طرح تفصیلی با وضع موجود و ارجاع آن به مقام مافوق به منظور تصمیم گیری نهایی.
اظهار نظر نسبت به میزان مورد مسیری، اعلام ضابطه، پخ خیابان و …
اظهار نظر از نظر حریم ها (فضای سبز، میراث فرهنگی، باغات، قطار شهری و … )
کنترل رعایت میزان عقب نشینی در زمان صدور پروانه های ساختمانی، عدم خلاف، مجوز احداث طبقات، پایان کار و …
بهنگام سازی اطلاعات وضع موجود و بروز کردن طرح های تفصیلی و اصلاح شبکه معابر.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس راه و ساختمان (مأمور فنی)

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
بازدید از ملک و تهیه گزارش وضع موجود ملک (اعم از ساختمان، آپارتمان و تجاری ) به منظور بهره برداری های لازم.
بررسی اسناد مالکیت و تطبیق آن در محل با مکان مورد بازدید.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس ماده صد

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد.
برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده های واصله و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات و یا بازدید از محل مستحدثات.
ابلاغ نتیجه آراء صادره از سوی کمیسیون ماده صد به اشخاص و واحدهای ذیربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر.
حفظ ارتباط با مراجع ذی صلاح به منظور رفع احتمالی مشکلات پرونده مطروحه در کمیسیون ماده صد.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس نقشه برداری

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
برداشت دقیق اطلاعات ملک در محل و تطبیق آن با طرح های تفصیلی و طرح های تفکیکی.
ارجاع پرونده های مورد مسیری پس از بررسی لازم به کارشناس طرح های تفصیلی و گذر بندی.
بررسی مغایرت های اضافه یا کسری سند.
بررسی نقشه های تفکیکی وتطبیق آن با طرح تفصیلی.
اقدام در خصوص مصوبات کمیسیون ماده ۵٫
پاسخ استعلام های اداره ثبت و بازدید همزمان با کارشناسان اداره ثبت.
اقدام در خصوص پیاده نمودن بر و کف در سطح منطقه.
برداشت، ترسیم و اجراء کلیه پروفیل های طراحی در سطح منطقه.
برداشت پلان و تهیه نقشه در مقیاس های مختلف.
اندازه گیری ارتفاع ساختمان های بلند مرتبه.
ترسیم خط پروژه های پیشنهادی جهت ارسال به معاونت فنی و عمرانی.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.