تاریخ : چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
• نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه.
• نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده منطقه.
• نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .
• بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .
• پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده منطقه.
• اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
• نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

دیدگاهتان را بنویسید