شرح وظایف واحد فنی و عمرانی

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی و بهسازی معابر، پارک ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه.
نظارت و اجرای پیاده رو سازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر عمومی در محدوده منطقه.
نظارت بر دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاری .
بررسی و امضاء صورت وضعیت های پیمانکاران برابر قوانین و مقررات .
پیگیری سایر پروژه های عمرانی پیش بینی شده در محدوده منطقه.
اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات پل های عابر پیاده، پلهای همسطح و غیر همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
نظارت بر احداث کلیه طرح های ترافیکی و تسهیلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس معماری (طرح های زیربنایی )

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهیه طرح های ساختمانی مورد نیاز منطقه از جمله ساختمان اداری، دفتر پارک، سرویس بهداشتی و …
تهیه طرح های فضای سبز پارکها از جمله پارک محله ای، پارک حاشیه ای، پارک ترافیکی و …
تهیه طرح های دیوار کشی، نرده گذاری، کیوسک و …
کنترل نقشه های تهیه شده توسط مهندسین مشاور.
نظارت بر اجرای طرح های معماری منطقه.
نظارت بر تهیه مصالح مورد نیاز طرح های عمرانی منطقه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف نقشه بردار

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام بررسی اولیه نقشه برداری بر اساس پروژه های تعریف شده در محدوده منطقه.
تطبیق نقشه ها با طرح های هندسی، نقشه های تفصیلی و تفکیکی و ارائه پیشنهاد به مسؤول مافوق.
طرح ریزی، هماهنگی و برنامه ریزی امور مختلف مربوط به نقشه برداری.
کمک در برنامه ریزی و تهیه طرح و عملیات برای انجام تهیه نقشه.
ترسیم بر اساس موضوع نقشه ها و برداشتها و هماهنگی با استاندارد های مربوطه.
تهیه و تنظیم صورت وضعیت ها از لحاظ فنی بر اساس تطبیق کارهای انجام شده با تعرفه ها.
نظارت بر کلیه امور مربوطه به مشاوران و پیمانکاران در محدوده منطقه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس عمران (ناظر پروژه)

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همکاری در تعیین اولویت پروژه ها در سطح منطقه با مسؤول مافوق.
همکاری با نقشه بردار در جهت مسیر یابی و تراز یابی در ابتدا و حین اجرای پروژه ها.
اقدام در خصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار.
نظارت لازم بر تجهیز کارگاه و حسن انجام پروژه از سوی پیمانکار.
بازدید از پروژه ها به صورت هفتگی همراه با ناظر عالیه.
اقدام لازم در خصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایش های لازم.
اقدام در خصوص تنظیم فرم دعوت نامه تحویل موقت و قطعی پروژه و همچنین شرکت در کمیسیون های مربوطه.
استعلام لازم از شرکت های آب، برق، گاز، مخابرات و … جهت حفاری های مورد نیاز در پروژه ها.
اقدام لازم در خصوص تنظیم صورت جلسات مربوطه و همچنین صورت وضعیت ها.
اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش های مستمر به مسؤول مافوق.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس راه و ساختمان ( ناظر پروژه )

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر کیفیت و کمیت پروژه های ساختمانی.
تحویل زمین، تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها.
تنظیم صورتجلسات کارگاهی.
بررسی صورت وضعیت انجام کار.
هماهنگی با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت انجام آزمایش های مربوطه.
بازدید ادواری از ساختمان ها و محوطه تشخیص تعمیرات مورد لزوم.
انجام اقدامات لازم جهت تعمیراتی که تشخیص داده شده و یا گزارش شده است.
طراحی نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و یا هر بنای دیگری که از سوی مقامات مافوق سفارش داده شود.
درخواست لوازم مورد نیاز ساختمانی و نظارت بر تحویل گیری آنها.
شرکت در جلساتی که به منظور تجدید بنا، نوسازی و یا هرگونه تغییراتی در ساختمان ها و محوطه تشکیل می شود و ارائه نظرات تخصیصی.
نظات بر امور اجرایی پیمانکاران طرف قرارداد و رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی ازسوی پیمانکار.
تعیین ضوابط و معیارهای اجرایی کار و همچنین تعیین ظرفیت و قابلیت های فنی پیمانکار.
رسیدگی به صورتحساب های آب وگاز کلیه ساختمان ها و ارسال به موقع آنها جهت پرداخت.
ارسال گزارشات تحلیلی از پیشرفت کار در مقایسه با برنامه های زمانبندی شده و ارائه به مقام مافوق.
رعایت ایمنی و اطمینان از ساختمان های مسکونی و گزارش کتبی به مقام مافوق.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.