سیدتقی فلاح امینی – شهردار شریفیه

متولد ۱۳۶۰ شهر قزوین

کارشناسی مهندسی عمران_ عمران

کارشناسی ارشد عمران_ سازه

سال ۸۲و ۸۳و ۸۴ ناظر فنی بنیاد مسکن

سال ۸۵ الی ۹۴ ثبت شرکت خصوصی و مدیر پروژه های ساختمانی و صنعتی و …

سال ۹۴ الی ۹۹ نیروی عمرانی فرمانداری شهرستان البرز پذیرفته آزمون استخدامی سال ۹۰

دبیر شورای ترافیک شهرستان به مدت ۵ سال

رئیس کارگروه کالبدی زیرساختی بازآفرینی شهری شهرستان البرز مدت ۳ سال

مسول کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان البرز۳ سال

مسول توزیع اعتبارات پروژه های عمرانی شهرستان البرز ۵ سال

رئیس بازرسی خدمات سفر شهرستان البرز

نماینده فرماندار در کمسیون ماده ۵ استان مدت ۵ سال 

نماینده فرمانداری در شورای فنی استان مدت۴ سال

عضو نظارت عالیه پروژه های شهری و روستایی سطح شهرستان البرز ۳ سال

عضو کارگروه تغییر کاربری امور اراضی روستایی بنیاد مسکن ۴ سال