تاریخ : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

مناقصه محدود یک مرحله ای مناقصه خریداری و نصب سيستم های نظارتی سيستم پایش تصویری در سطح شهر شریفيه

مناقصه محدود یک مرحله ای مناقصه خریداری و نصب سيستم های نظارتی سيستم پایش تصویری در سطح شهر شریفيه

اسناد مناقصه محدود

 

دیدگاهتان را بنویسید