تاریخ : چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

بایگانی نویسنده: sharifieh

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شریفیه برای دریافت اسناد مناقصه عمومی رفت و روب خدمات شهری کلیک نمائید. جدول رفت روب سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دفترچه عمومي شركت در مناقصه رفت و روب (امور خدمات شهری) ۱۴۰۰ (۴) فرم پيشنهاد قيمت (۱) نامه فرم منع مداخله كاركنان دولت برای دریافت اسناد مناقصه عمومی…

شرح وظایف واحد درآمد

• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. • همكاري هاي لازم با مديريت امور درآمد براي تهيه برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت در چارچوب استراتژي شهرداري. • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آيين نامه هاي ابلاغي…

شرح وظایف واحد فنی و عمرانی

• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. • نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه. • نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده منطقه. • نظارت بر ديواركشي زمينهاي…

شرح وظایف واحد فنی و شهرسازی

ـ اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. ـ رعايت دقيق ضوابط شهرسازي با توجه به نظريه كار شناس طرح هاي تفصيلي و ـ ـ ـ گذربندي و كنترل دقيق آن ( از نظر كاربري، ضابطه، ارتفاع، مورد مسيري و … ). ـ بررسي گزارش كارشناسي و تطبيق آن با…