تاریخ : چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

بایگانی نویسنده: sharifieh

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز شهرداری شریفیه

برای دریافت اسناد مناقصه عمومی رفت و روب خدمات شهری کلیک نمائید. جدول رفت روب سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دفترچه عمومي شركت در مناقصه رفت و روب (امور خدمات شهری) ۱۴۰۰ (۴) فرم پيشنهاد قيمت (۱) نامه فرم منع مداخله كاركنان دولت برای دریافت اسناد مناقصه عمومی فضای سبز کلیک نمائید. دفترچه عمومي شركت در مناقصه حفظ…